Nyílt nap

Megjelent: 2023. március 12. vasárnap

NYÍLT NAP A SZÁRAZRÉTI

TAGÓVODÁBAN

Képkivágás1

Szeretettel várunk minden leendő óvodást és szüleit

az óvodai nyílt napunkra Április 12-én, szerdán 10.30 órakor.


Óvodai beiratkozás 2023

Megjelent: 2023. február 27. hétfő

Értesítjük az érintett szülőket,

hogy a 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20-21. (csütörtök-péntek) 8.00 órától -17.00 óráig

2023. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2023. augusztus 31.napjáig betölti a harmadik életévét.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolainevelésre-oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitel szerűen az óvodakörzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodaifelvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2023. szeptember 1. és 2024. február 29. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a körzetes vagy a választott óvodában. Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, és ellene szabálysértési eljárásindítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben valórészvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

-a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazolóhatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

-a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig.

A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, érdeksérelemre hivatkozással felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez.

A szülő április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a kisgyermeket, jogosérdekét szem előtt tartva, annak azévnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormányrendeletében kijelölt szerv (székesfehérvári kisgyermekek esetében a Fejér Megyei

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Felsővárosi Óvoda (Székesfehérvár, Havranek József utca 2.) és Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája (Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.) felvételi körzete

Aranka utca,Attila utca 44-tőlfolyamatos, Bagoly utca, Barátság liget, Bébic utca, Bodrogi utca, Bogdány utca, Cinege utca, Csóka utca, Damjanich utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Fecskepart, Fecskepart utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gerle utca, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gombócleső utca, Gödör utca, Gyéres utca, Harkály utca, Havranek József köz, Havranek József utca, Hernád utca, Holló utca, Homoród utca, Honvéd utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Irányi Dániel utca, Jezsuita utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kecskeméti utca, Kertalja köz, Kertalja utca, Kertész köz, Kertész utca, Kiskút útja, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház, Koppány utca, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Mészáros Lázár utca, Miava utca, Mohai utca, Mókus dűlő, Móri út, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Pacsirta utca, Páva utca, Pityer utca, Pörös utca 24-ig folyamatos, Rába utca, Rigó utca, Rozgonyi Piroska utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sinka utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Szent Sebestyén tér, Szent Vendel köz, Tompa Mihály utca 64-től folyamatos, Tömös utca, Túzok utca, Vág utca, Vajdasor, Vajda sor, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Veresvíz utca, Virág utca, Wass Albert köz, Zala utca, Zámoly köz, Zámoly utca, Zámolyi út, Zsil utca.

Nyári zárva tartás

Megjelent: 2023. február 18. szombat

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  a határozataláról, az óvodák nyári zárva tartásáról.

Az intézményekben óvodai jogviszonnyal rendelkező kisgyermekek ellátását a zárva tartás idején a szülő, törvényes képviselő bármely nyitva tartó intézményben kérheti az adott intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott napi nyitvatartási rendjének megfelelően.

 

Az önkormányzati fenntartású óvodák nyári zárva tartásának időpontjai:

 

vvvvvvv.png

Képkivágásmmmmmmm.png

 

 

 

 

Óvodai beiratás

Megjelent: 2022. április 29. péntek

Hirdetmény

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. május 19-20. (csütörtök-péntek) 8.00 órától - 17.00 óráig

2022. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodákba történő beiratkozásra

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás napján jön létre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon kisgyermekek esetében, akik 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a körzetes vagy a választott óvodában.

Szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja.

Az óvodai beiratkozáskor szükséges bemutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya)

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodájának felvételi körzete

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája (Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.) Aranka utca, Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Bogdány utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Homoród utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház,

Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mókus dűlő, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sinka utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Tömös utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Veresvíz utca, Virág utca, Zala utca, Zsil utca

 

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.