Hirdemény az óvodai beiratásról

Megjelent: 2021. március 26. péntek

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig

tartó nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021. április 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)

8.00 órától - 18.00 óráig

Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 2021. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni.

Az óvodai beiratkozás elektronikus úton, vagy indokolt esetben személyesen lehetséges az alábbiak szerint:

I. Elektronikus úton történő beiratkozás esetén az óvoda email címére szükséges a szülőnek jeleznie gyermeke beíratási szándékát. Kérjük a szülőket, hogy az elektronikus beiratkozásnál is legyenek szívesek figyelembe venni a fenti dátumot és időtartamot. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatása az első óvodai nevelési napon történik.

II. Személyesen történő beiratkozásra kizárólag az óvodával történt telefonos egyeztetést követően, az egyeztetett időpontban kerülhet sor. Az óvoda beosztást készít a beiratkozások időpontjára a járványügyi szabályok figyelembe vételével. A járványügyi helyzetre tekintettel kérjük a szülőket, hogy személyes beiratkozásra csak különlegesen indokolt esetben kerüljön sor.

A személyesen történő beiratkozás esetén be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

- a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában (a gyermek lakcímkártyáján) a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Azon kisgyermekek esetében, akik 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között töltik be 3. életévüket, kérjük a szülőket, hogy jelezzék - a fenti eljárásrend szerint - a felvételi igényüket a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerinti illetékes vagy a választott óvodában. Szabálysértést követ el az a szülő és ellene szabálysértési eljárás indítható, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő időben nem íratja be az óvodába, illetve gyermeke óvodai nevelésben való részvételét a jogszabályban meghatározottak szerint nem biztosítja. A felvételről az óvoda igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőt legkésőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig. A szülő, ha kéri, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy elutasításra került. A felvételről szóló értesítést az elektronikus úton történő beiratkozás esetén, a szülő elektronikus úton kapja meg. A szülő az óvodaigazgató döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A szülő - 2021. május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a Kormányhivatal felmentheti a gyermeket az óvodai foglakozáson való részvétel alól, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (www.oktatas.hu).

Az óvoda felvételi körzete:

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája (Székesfehérvár, Farkasvermi utca 1.)

Bagoly utca, Bébic utca, Bodrogi utca, Cinege utca, Csóka utca, Dorna utca, Dráva utca, Ezres puszta, Farkasvermi köz, Farkasvermi utca, Gaja utca, Garam utca, Gém dűlő, Gólya I. dűlő, Gólya utca, Gyéres utca, Harkály utca, Hernád utca, Holló utca, Horgász dűlő, Ikva utca, Ipoly utca, Kakukk utca, Kánya utca, Karvaly utca, Kertész köz, Kertész utca, Kócsag utca, Komáromi vasúti őrház, Kőrösi utca, Kút dűlő, Lajta utca, Latorca utca, Marcal utca, Miava utca, Mohai utca, Mókus dűlő, Mura utca, Nyúl dűlő, Opole tér, Páva utca, Pityer utca, Rába utca, Sajó utca, Sas utca, Séd utca, Sellő utca, Sió utca, Sólyom utca, Szamos utca, Száva utca, Túzok utca, Vág utca, Varjú utca, Vércse utca, Veréb utca, Virág utca, Zala utca, Zsil utca

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk sütiket (cookie) használ. Az oldal további használatával hozzájárul a cookie-k tárolásához és használatához.